زمان و تاریخ بازی ها

 

پنج شنبه (12/11/91)                                                                یک شنبه (15/11/91)

شهید  احمدی روشن _ شهید باکری                                                     شهید بهشی _شهید همت

شهید بابایی _ شهید چمران                                                              شهید کاظمی _شهید آوینی

......................................................................................................................................................

جمعه (13/11/91)                                                                     دوشنبه (16/11/91)   

شهید بهشتی _ شهید کاظمی                                                   شهید احمدی روشن _ شهید چمران

 شهید همت _ شهید آوینی                                                               شهید باکری _ شهید بابایی

..................................................................................................................

  شنبه (14/11/91)                                                                    سه شنبه (17/11/91)

شهید احمدی روشن _ شهید بابایی                                                    شهید بهشتی _ ششهید آوینی

شهید باکری _شهید چمران                                                              شهید همت _ شهید کاظمی

..................................................................................................................

/ 0 نظر / 21 بازدید