پاییز و انسان

 

 

امروز صبح پاییز خانم با ماشین نارنجی اش از راه رسید و شروع کرد به بوق زدن …. خورشید که خواب خواب بود  با صدای بوق از جا پرید و داد زد چه خبره؟ پاییز خانم گفت : « پاشو  تنبل خان، مگه نمی بینی من اومدم چرا  خودت را نشان نمیدهی ؟  یه عالمه کار داریم .» خورشید جواب داد : « تازه از دست آقای تابستان راحت شده بودم حالا تو آمدی سراغ من؟ مزاحم نشو می خوام بخوابم.»  پاییز خانم صدایش رابالا برد:« بچه‌ها  یادشان رفته به مدرسه بروند پاشو آن‌ها را قلقلک بده  تا بیدارشوند . » خورشید خمیازه صداداری کشید :« خسته ام خوابم می آید . » پاییز خانم عصبانی شد :« خواب بس است ! آقای مدرسه پیام داده بچه ها را امروز به موقع برسانید یک جشن عالی داریم. بلوتوثت را روشن کن بفرستم برات.» خورشید بی حوصله چشم‌هایش را باز کرد . در چشمه‌ی ابر صورتش را شست و موهایش را شانه کشید. وسط آسمان ایستاد و به خانه‌ها نور پاشید .
یکی یکی بچه‌ها را بیدار کرد. مواظب بود کسی جا نماند. بچه ها چشمشان را که باز کردند ماشین نارنجی پاییز خانم را منتطر دیدند . روز اول فصل پاییز بود . پاییز خانم آمده بود تا بچه‌ها را پیش آقا و خانم مدرسه ببرد . چند ماهی می‌شد که آن ها دلتنگ بازی و شادی ودرس  یک عالمه بچه بودند. بچه‌ها سوار بر ماشین نارنجی پاییز خانم به جشن آغاز مدرسه‌ها می‌رفتند . قلب آقا و خانم مدرسه هم  با صدای  آن‌ها قشنگ وقشنگ‌ترمی‌تپید .

/ 0 نظر / 6 بازدید