پیوندهای گسسته

دل اگر بشکست پیوندش زنید
باخطوط رشته ها بندش زنید

نیست ممکن صفحه ً آغاز آن
گر بصد افسون و نیرنگش زنید

آهن و سنگی نباشد پاره دل
همچو با لطف سخن رنگش زنید

دل ندارد نسبتی با شیشه ها
خون رود از دل اگر سنگش زنید

انس گیرد ناز جولان بتان
رقص بسمل ساز و آهنگش زنید

گر توانی غنچه کن این پاره دل
نشکنی او را نه زهرخندش زنید

/ 1 نظر / 5 بازدید
نسیم

گشنگ نوشتی عزیزم. به من هم یه سر بزن