میراث شعر فارسی

میراث شعرفارسی گنجینه ای سرشارازمضامین وتصاویر 

طبیعت است.سخنوران بیشماری ازعهدباستان تاروزگارمابامهارتی 

شگرف وتنوعی چشمگیرآخرین فصل سال راوصف 

کرده اندکه درین مختصرتنهابه چندنمونه 

 ازآن اشاره میشود 

 

به ویژه درسپیده دم شعرکلاسیک درمکتب خراسان که هنوزسنت شعری 

تناوری وجودنداشتوشاعران باپدیده هاونمودهای طبیعی 

ارتباطی بی واسطه داشتندبرف زمستانی حضوری دایم دارد 

گاه به صورت مستقیم وگاه بانشانهای استعاریش 

مانندکافوروپنبه وعاج وسیم ونقره

/ 0 نظر / 5 بازدید