شعر بلند همتی

گفت مغناطیس عشاق اَلَست

همت عالی است کشف هر چه هست


هر که را شد همت عالی پدید

هر چه جست آن چیز حالی شد پدید


هر که را یک ذره همت داد است

کرد او خورشید را زان ذرّه پست


همت آمد همچو مرغی تیز پر

هر زمان در سیر خود سرتیزتر


سیر او ز آفاق گیتی برتر است

کو ز هشیاری و مستی برتر است


نقطه ملک جهان ها همت است

بال و پرّ مرغ جان ها همت است


هر دلی کو همت عالی بیافت

مُلکت بی منتها حالی بیافت


چشم همت چون شود خورشیدبین

کی شود با ذرّه هرگز همنشین

/ 0 نظر / 5 بازدید