اعتراف اندیشمندان به وجود خدا

سسیل بویس هامان؛استاد زیست شناسی ودکترفلسفه می گوید:

<<.درقلمرو علم به هرسو که می نگرم نشانه های مشیت و اراده وقانون ونظم یک وجود عالی را مشاهده می کنم...اگر به طرف آسمان نگاه کنیم ازمشاهده نظم وترتیب گسترش ستارگان بی اختیار از تعجب فریاد خواهیم کشید.شبها؛فصل هاوقرن های متوالی اجرام سماوی در آسمان روی خطوط معین در حرکتندوبه قدری منظم در مدارهای خود می گردند که ممکن است خسوف و کسوف راازچندین قرن قبل پیش بینی کرد...در همه جا قدرت خدایی مشهود است وهر قانون طبیعی که کشف می شود با صدای بلند می گوید:خدا واضع است و بشر کاشف من.>> 

/ 0 نظر / 7 بازدید