داستان کوتاه

تنها نجات یافته کشتی، اکنون به ساحل این جزیره دور افتاده، افتاده بود.
او هر روز را به امید کشتی نجات، ساحل را و افق را به تماشا می نشست.
سرانجام خسته و نا امید، از تخته پاره ها کلبه ای ساخت تا خود را از خطرات مصون بدارد و در آن  بیاساید.
اما هنگامی که در اولین شب آرامش در جستجوی غذا بود، از دور دید که کلبه  اش در حال سوختن است و دودی از آن به آسمان می رود.
بدترین اتفاق ممکن افتاده و همه چیز از دست رفته بود.
از شدت خشم و اندوه در جا خشک اش زد. فریاد زد:
« خدایــــا! چطور راضی شدی با من چنین کاری بکنی؟ »
صبح روز بعد با صدای بوق کشتی ای که به ساحل نزدیک می شد از خواب پرید.
کشتی ای آمده بود تا نجاتش دهد. مرد خسته، و حیران بود.
نجات دهندگان می گفتند:
“خدا خواست که ما دیشب آن آتشی را که روشن کرده بودی ببینیم

/ 1 نظر / 6 بازدید
PARASTOO

سلام-خیلی زیبابود،ممنون! آدمو میبره تو این فکر که خداچقدرمهربون و بزرگه و اینکه خدا خیلی بنده هاشو دوست داره و اگه به زندگی خودمون نگاه کنیم این حقیقتو میبینیم که ... زندگی زیباست اماشهادت ازآن زیباتراست... ومگرنه آنکه خانه تن راه فرسودگی می پیمایدتاخانه روح آبادشود، ومگراین عاشق بی قراررابراین سفیرسرگردان آسمانی که کره زمین باشد،برای ماندن دراسطبل خاک وخل آفریده اند؟! ومگرازدرون این خاک اگرنردبانی به آسمان نباشدجزکرم هایی فربه و تن پروربرمی آییم؟! پس اگرمقصدرانه اینجا،درزیراین سقف های دلتنگ ودرپس این پنجره های کوچک که به کوچه های بن بست باز میشودنمیتوان جست، بهترآنکه پرنده روح دل درقفس نبند... پس اگرمقصدپروازاست،قفس ویران بهتر! پرستویی که مقصدرادرکوچ میبیندازویرانی لانه اش نمی هراسد...!