شعر سرما

 

دیگر نه به کلمات فکر می‌کنم نه به ذغال‌هایی
که در زمستان خاکستر شدند
کلمات در روزهای سرد یخ زدند و در بهار
آب شدند اما در بهار دیگر معنی واقعی خود را
نداشتند
یاد دارم سرما را پارو زدم
که کلمات را بیابم
کلمات یخ‌زده و مرده بودند
واژه‌ی گرما را دیدم
که چگونه در دستان تو از سرما می‌لرزید
چه پاک و منزه بودیم
که در سرما می‌لرزیدیم
ما در سرما به آواز جغدی هم دل‌خوش بودیم
دریغ از آواز جغدی که ما را در تابستان
ترک گفته بود
به من گفتی: دیگر وقتش است سرما را
فراموش کنیم
در ناگهانی که سرما را فراموش کردیم
جغد از راه رسید
آواره – خسته بود – آرزوی مرگ داشت
ما پناهش دادیم
دیگر دیر بود.

/ 0 نظر / 28 بازدید