به یاد بوشهر....

خین نپشکون تو دلم نا مهربونیت کشتتم

ریت نِواگردون ازُم بی هم زِبونیت کشتتم

لعنت شیطون بُکن جون از خرش دومن بیو

ای ادای خارجت ای لفظ بومیت کشتتم

چادرت کِردی سرت تنگ و گرفتی صورتت

زُر که خوردی دیدمت ای خال توریت کشتتم

دیر می گردی نمی پرسی تو اصلا حال مو

مِی چه دیدی تو ازُم هجرون و دیریت کشتتم

با غریبا اوضی حرف و حدیث و خندتن

تا که از مو می رسی ای بد زبونیت کشتتم

کاشکی اوضامون می واگشت ری سِر جی اولی

یاد اول تا می یُفتُم مهربونیت کشتتم

ماجری عشق تو (( لیلو )) ای حدیث کانِمن

کم فروشی تو عشقت ای گیرونیت کشتتم

کم بزن طنه (( خلیلو )) عاشق دیرینتن

دس بکش از ای اداها قهر زوریت کشتتم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید