شعر زیبا

بد خواه کسان هیچ به مقصد نرسد

                        یک بد نکند تا به خودش صد نرسد

من نیک تو خواهم و خواهی بد من

                        تو نیک ببینی  و   به  من بد نرسد

/ 0 نظر / 5 بازدید