فقط فکرکنید!!!

یک دختر بچه در حال گرم کردن پاهای خود با اگزوز ماشین است.

 

 

 

اغلب جاهای ایران داره تو زمستون خدا برف میاد ، ما تو فکر برف بازیش هستیم
غافل از اینکه یکی باید با آب یخ ظرف‌ها رو بشوره
 
گر دست فتاده ای گرفتی مردی
 

 

/ 4 نظر / 114 بازدید
parastoo

سلام-خیلی عکس دردناکی بوداشکم دراومد. اماحیف که کسی به فکردستان یخ زده این کودک مظلوم نیست...! غروب است دریک شب زمستانی زیرروشنی سفیدبرف گلی ازتنهایی یخ زده امانپژمرده بوسه ای روی لبهایم یخ زده،اما نمرده ازآسمان جای برف،خون می بارد کودکی زیربرف ازسرما می لرزدوگریه میکند باچشم های خیسش گل رانگاه میکند چشم می دوزدبه برف سرخ دلم میخواهدبالب های یخ زده ام اشکهایش رابنوشم بادست های یخ زده ام به آغوش بگیرمش وکمکش کنم تاریکی را پاک کند ...

parastoo

چشمانم مینگریدکودکی که درگونه های کویری مانندش قطره های اشک گم میشدوشبنم اشک درچشمانش یخ زده بود،آری کودک ازفرط سرمالباسی برای گرم کردن خودنداشت ورفت...دیدم اورفته است تادیگرهیچ سرمایی تنش رانلرزاند،اورفته است تادیگرچشم حسرت برهیچ خردسالی درآغوش پدرندوزد!آری روحش ازاین جسم جداشده بودبرای پروازبه سمت آغوش خدا،تادستان یخ زده اش رادرآنجاگرم کندوکسی باشدکه به نگاه های مظلومانه اش پاسخی دهد،اورفت تاخدابه دستان خودش اشک ازگونه هایش پاک کند... اوازسردی دلهابیشترازسردی سرمابه ستوه آمده بودوامیدش راازمازمینیان قطع کرده بود!- نوشتم به امیدصبح آزادی بشریت ازبردگی نوین...

parastoo

این مطلب رانوشتم برای آن کودکانی که درفصل زمستان ودرآن هنگامه برف بازی ما،ازفرط سرمابه ستوه آمده اند،برایم فرقی نداردکه ایرانی اندیا افغانی،یاحتی در دورترین نقاط جهان،فقط این متن را به عشق آنان نوشتم شاید قلبم با این واژه ها کمی تسکین یابدوبگویم ای همسایه دیواربه دیوار،وای هم وطن!به امیدصبح آزادی ات میسرایم،تواز یرشت منی،از سرشت انسانیت دلم برای تو میسوزدواینگونه نوشتم!

سارا

آخه وضعیت مردم ایران باید اینجوری باشه؟