بانوی عشق

بانوی باران 

 

از آن زمان که به غربت نهان شدی بانو!

چراغ روشن اهل جهان شدی بانو! 

 

تویی طراوت باران و روح آئینه

شفای قلب و تسلّای جان شدی بانو! 

 

قد خمیده سرو تو عشق را افراشت

ستون محکم این آسمان شدی بانو! 

 

به پیش چشم تو دستان عشق را بستند

فدای راه ولایت از آن شدی بانو! 

 

ز یمن بارش چشم تو آسمان گل کرد

نگاه روشن صاحب دلان شدی بانو! 

 

از آن شبی که مهت در بقیع پنهان شد

طلوع صبح سپید زمان شدی بانو! 

 

به رشته های پر از خاک چادرت سوگند!

که دستگیر دل زارمان شدی بانو! 

 

کجاست مهدی من؟! ... پشت در خودت گفتی

همان دمی که فدای اذان شدی بانو! 

 

دعا نما که بیاید .... هنوز منتظریم

از آن زمان که به غربت نهان شدی بانو!

/ 0 نظر / 5 بازدید