کیلی بازی (بازی محلی بوشهری 1)

هو... بیو !!!!   ای واژه ها شما رو به یاد چه میندازه؟؟؟ معلومه خاطرات بچگیمون . چه خش بی پسیند تا پسیند پی بچا تو کیچه جم میشدیم و چالی می کردیم با دو تا چوب(سی خومو کیلی بازی می کردیم)

خشی ای بازی تو ای بی که اپیو بری که جونت دربیادا و به  کلی که اول بازی کندی نرسی، ضد حال خشی می خردی. همه شکر خیا می فهمن ای بازی کو چنن مو چیزی سیتو نمی گم اما چه بگم از بچای ای دور و زمونه فقط بلدن پی کامپیوتر بشینن و تا چشاششو درنیومده باش بازی کنن(گلی تو سرشو بزنی).

ما بوور نمی کردیم دی و بوامو بیلن تا صحرابریم پی پتیا دم هم دو بیدیم ای امروزیا چه ؟؟!! دی و بواشو فقط بلدن از همو کوچیکی زیر ابروهاشون بردارن و او دور سرشو بچرخونن تا قشنگ بشن و پز ای ...... به هم بدن (خاک بن قلیون تو سرشو) و مردم بگن ای بچی مو قشنگترن!! توقع نداری همچی بچه سوسولی انشتین بار بیاد که ! فقط یه گوشی مسخره ای دسشونه تو کیچیا ول می چرخن (بیادشون بگیره)  به والله مو چند سالن کیلی بازی تو ولاتم ندیدمن که دلم سیش مثه چه بگم تنگ شده

چی بگم عامو که از ای بچه های امروزی هیچ دیدی (بخاری) بلند نمیشه . خیا خوش رحمی کنه...

/ 0 نظر / 10 بازدید