بوشهر عشق من

نه از گبگو، نه لقمه، نه از زهروک می ترسم


نه از فیکه، نه از لیکه ، نه از قدقد، نه از قیقه


نه از شوپر، نه از کمتر، نه از پیلسوک می ترسم


نه از غول و نه از غولک نه از زخم و نه از کورک


نه از جیجوق نه از کربک، نه از شنیوک می ترسم


نه از کوک و نه از کوکر نه از شالو نه از شوپر


نه از خردل، نه از پیدم، نه از پندوک می ترسم


نه از مشکو، نه از ماشو، نه از گرگو، نه از زاغو


نه از سحرو نه از جادو، ز چیش بندوک می ترسم


نه از موج و نه از لنگر، نه از لنج و نه از منور


نه از بوم و نه از ناکو نه از سنبوک می ترسم


نه از طعنه نه از کچه نه از بهتون نه از تهمت


مو از حرف حرفک هر آدم مشکوک می ترسم


قسم بر لنگوته جاشو، چیش کور منجله ماشو


که تا جیب گدا پر گشت از مسکوک می ترسم


خدایا بندر بوشهر را از غم رهایی ده


که از تحلی غم مثل خیار تحلوک می ترسم

/ 2 نظر / 7 بازدید
نگین

قشنگ بود.یاد بچه گی هام افتادم.(بمبک)[گل]

ریحانه

قالبش چیه[سوال]