زندگی دانشجویی

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

ساعت ۲ نصف شب یک اتاق

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

ساعت ۳ نصف شب کل خوابگاه منهای سرپرست

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

 

 

 

ساعت ۴ صبح هنگام خواب

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

وضعیت تحصیل در خوابگاه

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

اولین روزهای خوابگاه

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

پایان گفت و گو

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

امکانات غذایی در خوابگاه

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

طریقه ظرف شستن در خوابگاه

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

اواخر ترم وضعیت ۷۰درصد دانشجویان

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

و این هم آخر عاقبتش!!

عکس  خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

/ 0 نظر / 6 بازدید