مرگ حتم است و نه ختم

 

حمام آخر 

فکر بهبود خود ای دل زدری دیگر کن 

                               درد عاشق نشود به به مداوای حکیم 

گوهر معرفت اندوز که با خود ببری 

                               که نصیب دگرانست نصاب زر و سیم 

دام سختست مگر یار شود لطف خدا 

                               ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 

/ 3 نظر / 6 بازدید
هیفا

چه باوری است که نمی توان آن را باور کرد؟

parastoo

"به مدپوشان عالم بگوییدمدآخرکفن است..."

===

خدا بهمون رحم کنه