شعر کاروان کربلا از استاد شهریار (به مناسبت ماه محرم)

شیعیـــــان دیگـــــر هــــوای کربــــــلا دارد حســـین

روی دل بــــــــا کاروان کربــــــــــــلا دارد حســـــــین

از حــــریم کعبــه جـــدش به اشکی شست چشــم
مــــروه پشــت سر نهـــاد٬ اما صفـــا دارد حســـــین

می‌بــرد در کربــــــلا هفتــــاد و دو ذبـــــح عظیــــــم
بیش از اینــها٬ حــــرمت کـــــوی منــــا دارد حســین

بــس که محمـــل ها رود منــزل به منــــزل با شتـاب
کــس نمی دانــــد عروســـی یا عـــزا دارد حســـین

رخـــــت دیبای حرم چــون گـــل به تاراجـــش بــــرند
تــا به جایــــــی که کفــــن از بوریــــــا دارد حســـین

بـــردن اهـــل حــــــرم دستــــور بـــــود و ســر غیـب
ور نـه این بی حرمتـــی ها کـــی روا دارد حســـین؟

ســـــروران٬ پروانگـــان شمــــع رخســــارش٬ ولـــی
چـــون سحر٬ روشن٬ که سر از تن جدا دارد حسـین

ســـر بـــه قـــــاچ زین نهــــاده راه پیمــــای عـــــراق
می نمایـد خود٬ که عهدی با خـــدا دارد حســـــــین

او وفـــــای عهـــــد را بـا ســر کنـد ســـــودا٬ ولــــی
خـــــــون بــه دل از کوفیان بی وفـــــا دارد حســــین

دشمنـــانـش بی امـــان و دوستـــانــــش بی وفــــا
بــا کدامیــــن ســــر کند؟ مشکل دوتا دارد حسیــن

سیــــــرت آل علـــــی(ع) با سرنوشـــت کربـلاست
هر زمـــــان از ما یکـــــی صـــورت نما دارد حســـین

آب خــود با دشمنــــان تشنـــه قسمــت می کنـــد
عــــزت و آزادگــــی بیـــن تــــا کجــــا دارد حســـین

دشمنش هم آب می بنـــدد بـــه روی اهــــل بیــت
داوری بین بــا چــه قــــوم بــی حیــــا دارد حســین

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان٬ زخمه ای
گــــوش کـــن عالم پر از شـور و نــوا دارد حســــین

دســت آخـر کز همه بیگانــه شــد٬ دیـــــدم هنـــوز
با دم خنجـــر نگـــاهــــی آشنــــا دارد حســــــــین

شمــــــر گوید: گوش کردم تا چه خواهـــد از خـدای
جـای نفرین هم به لب دیــــدم دعــــا دارد حســین

اشــک خونین گو بیا بنشین به چشــم «شهریـــار»
کــاندر ایــن گــوشه عزایــی بی ریــا دارد حســـین

روضه ورود به کربلا 

/ 0 نظر / 253 بازدید