شیری یا آهو

هر روز صبح در آفـریقا آهویی از خواب بیدار میشود که میداند
بایـد از شیر تندتر بدود تا طعمه او نشود و
شیری که میداند باید از آهـــو تندتر بدود تا گرسنه نماند...

مهم نیست که شیـرباشی یا آهو ،
مهم این است که
با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی.

نلسون ماندلا

/ 0 نظر / 7 بازدید