شعر محلی بوشهری (خومونی)

ای چن که دی ات واسین هی زُر می خُ می گو سلام

کی مُم گُ دی دهت گنا واسو که آّزارم بشت

بشکن زنت کین می شکنت شعری خنکی می خونت

پی مو ری پوس هندونن ای خصه هم بارم بشت

می گم که حالیم نامبه مو « ای وا خدا مرگم بده »

گهپی خنکو شام مزه که بیرزِک لارم بشت

می گم زنک او وایمخوری می گو که مرسی تنکیو

ام گت خوتی خرس گیو والش که بیزارم بشت

می گم خُو خوییم دِیِن جی که بگو خیرن ننه

می گو خیالش واسِیِی ای گپّ و گفتارم بشت

فیکه می یَن دی شاش پُسا وختی کشو دی توسرا

دامن که تا ری زو نیشن رسوی سی بازارم بشت

نشسن یه منکاشی دسش هر رو شی بُرمش وامیسو

اُم فهمی که سر وامیسو بایس تُووَش بارم بشت

فیسُم می که  که بیگ مو از شهر شیراز اندسِن

کی مو خیالم می که دی شاطی نرو یارم بشت

/ 1 نظر / 35 بازدید
ایمان

سی مو که هم ولاتیت هسم سختن بخونم چه برست کسی دیگه ولی به هر حال دمت گرم خیلی کشنگن