به نام خدای بهار

بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب والابصار ، یا مدبر اللیل والنهار ،

یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال

پاک کنیــد خانـه را، تازه کنیــد جامـه را، گل بدهید زوجه را ، عیدی دهید بچه را، آب دهید تشنه را ، سیر کنید گشنه را ، یاد کنید رفتـه را ، شاد کنیـد بنده را ، محو کنید غصه را، مژده دهید خسته را، دور کنید کینه را ، صاف کنید سینه را ، عفو کنید ناس را ، ارج نهید یاس را ، مژده که یار آمده ، فصل بهار آمده ....

/ 1 نظر / 8 بازدید
شکروی

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir