نويسندگان

 

1

اربعین شه دین سبط پیمبر آمد                                

 محشری رفت ز نو محشر دیگر آمد

روز شد تیره تر از شام چو با ناله و آه                         

 ام لیلا به مزار علی اکبر آمد

کرد از پنجه غم جامه جان چاک رباب                       

 با صد افغان به مزار علی اصغر آمد

آه از آن دم که ز دل ناله بر آورد چو رعد                   

بر سر قبر حسین زینب مضطر آمد

گفت ای جان برادر ندهند گریه مجال                         

تا بگویم که مرا بی تو چه بر سر آمد

هر کجا ناله نمودیم ز داغ غم تو                            

 بر سر ما چو اجل خولی کافر آمد

هر چه آهسته برفتیم ز مجروحی پا                       

 شمر دون بر سر ما دست به خنجر آمد

سر تو بر سر نی بود و سکینه تا شام                      

جلوی اسب دوید و عقب سر آمد

دست بسته چو رسیدم به نزدیکی شام                      

روز مادر نظر از شام سیه تر آمد

وارد شام چو گشتیم زنی از لب بام                          

سنگ افکند به فرق علی اکبر آمد

دانلود

************

2

حریم شاه دین آمده با شور و شین                  
 به دشت کربلا بر سر قبر حسین
شیون بپا شد واویلا
وقت عزا شد واویلا
از نو عزا شد 
بیامد بر سر قبر شهنشاه دین                        
 به افغان و عزا زینب زار و حزین
بگفتا دیده ام ماستم از مشرکین                  
زجا بر خیز و اطفال یتیمت ببین
از شام پرکین واویلا
روز اربعین واویلا 
با قلبی حزین  
چو آمد عابدین بر سر قبر پدر                        
 پریشان حال و خونین دل و خونین جگر
بگفتا دیده ایم ما ستم از اشقیا                 
  سرت در تشت زر بر لبت چوب جفا
  از شام پرکین واویلا
  روز اربعین و اویلا
با قلبی حزین
بیامد بر سر قبرعلی اکبرش                        
 به زاری و فغان مادر غم پرورش
بگفتا ای جوان حجله شادی چه شد            
 به حجله رفتن و بزم دامادی چه شد
روز اربعین واویلا
با دل غمگین واویلا
لیلای حزین
 دانلود 

********************

زینب از شام وارد کربلا شد
شیعه به روز اربعین با دل پر درد و غمین
اسیران چون ز شام آزاد گشتند
از این اندوه و غم دلشاد گشتند
یزید بی حیا یعنی حیا کرد
بشیر را هم بر ایشان رهنما کرد
به امر زاده ی آن زشت آیین
بیاوردند محمل های زرین
چو زینب دید محمل های زربفت
ز دل آهی کشید و زد به سر دست
ز بخت خویشتن زینب بر آشفت
به آه و ناله و زاری چنین گفت
کسی که شش برادر کشته دیده
جوانانی به خون آغشته دیده
هنوز از خون بود تر آستینم
چه سان در محمل زرین نشینم
گر این زینت بود بهر دل ما
سیه پوشید یکسر محمل ما
که ما جمله زنان مستمندیم
سیه بخت و سیه پوشی پسندیم
سیه کردند محمل با علم را
به محمل بر نشاند اهل حرم را
نظر انداخت زینب از چپ و راست
که ای یاران حسین من نپیداست
 چو با ما نیست بابای سکینه
چه این جا و چه شام و چه مدینه
جوانان بنی هاشم کجایید
که ما را زین سفر یاری نمایید
خوشا روزی که بار این جا گشودیم
در این جه منزل و ماوا نمودیم
همه رعنا جوانان زنده بودند
همه فرخ رخ و فرخنده بودند
در این جا خیمه و خرگاه به پا شد
در این جا عشرت قاسم عزا شد
بیامد بر سر قبر برادر
بگفتا زینب محزون و مضطر
که ای پشت و پناه و یار زینب
انیس و مونس شب های رینب
بریدی از چه بر ما آشنایی
چرا ای شه ز ما کردی جدایی
من از روز ازل ای شا ه ابرار
از ین درد و بلا بودم خبردار
که اهل کوفه مهمانت نمایند
گلوی تشنه قربانت نمایند
تو ماندی کربلا با نعش اکبر
بود همراه ما لیلای مضطر
چنین روی نبود هرگز گمانم
که تو کشته شوی من زنده مانم
کجا رفتند آن رعنا جوانان
کجا رفتند آن پاکیزه جانان
         
دانلود

*********************

قتل شاه دین است ، یا که اربعین است
زهرا به جنت به فغان و ماتم نشین است

زینب از شام غم ، وارد کربلا شد
بر سر و بر سینه زنان و ماتم نشین است

هر دم  زند  بر سر ، با صد افغان سکینه
از غم باب و اخوان و ماتم نشین است

ام کلثوم هر دم ، بر سینه و سر زن
از غم عباس جوان و ماتم نشین است

ام لیلا هر دم ، بر سینه و سر زن
از غم اکبر جوان و ماتم نشین است

ای ناخدا هر دم ، بر سینه و سر زن
از قاسم جوان و ماتم نشین است 

 دانلود

*********************************

4

آورند در کربلا راس پر خون حسین

شور غوغا شد بپا در اربعین واویلا
مصطفی و مرتضی و حضرت خیر النساء ،واویل صدواویلا
یا حسین گویان روان در اربعین واویلا
زینب خونین جگر با اهل بیت دربه در واویل صدواویلا
بر سر و سینه زنان در اربعین واویلا

  دانلود

 

 

********************************

5

اربعین آمد و دل ها شده پر غم
یا شورش محشر ز نو گشته به پا
آمد از شام بلا زینب محزون
با خیل اسیران به دشت کربلا
زینب از ناقه به زیر آمد و گفتا
این جاست که خوابیده عزیزان مرا
قاسم و اکبر و عباس علمدار
جان در ره اسلام نمودند فدا
ام لیلا به روی قبر جوانش
با ناله و زاری بگفتا به فغان
آخر ای یوسف کنعانی مادر
بین مادر پیرت که فتاده ست ز پا
«شریفیان» بنما نوحه سرایی
در بزم عزای شه کرببلا
اجر و مزدت بستان روز قیمت
از شافع محشر رسول دو سرا

    
دانلود 

******************************

6

شیعیان از نو  بزنید بر سر           
خون ببارید از  دیدگان تر
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان        
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
گریان و نالان زهرای اطهر     
از بهر بابش  می زند بر سر
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان        
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
شبیر و شبر  اندر فغانند       
بهر جد خود زار و نالانند
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان        
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
جن و ملک در  افغان و زاری            
 افلاکیان گرم سوگواری 
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان        
شور و غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
گریان ، حوریان نالان          
آدم و حوّا  زار و پریشان
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان        
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان

 دانلود

 

 

**************************

7

شیعیان موسم شور و نوا شد                
شور قیامت عظمی به پا شد
ز بهر مصطفی شافع محشر                
گریان و نالان زهرای اطهر
علی آن شاه دین شیر دلاور                 
بر یزد اشک غم از دیده تر
ز بهر مصطفی شافع محشر                
گریان و نالان زهرای اطهر

همه گویند که زهرا دل غمین است         
 ندارد حرمتی زیرا یتیم است
ز بهر مصطفی شافع محشر                
گریان و نالان زهرای اطهر

خلایق سر به سر از ما رسیدند                 
همه از خانه ما پا کشیدند
ز بهر مصطفی شافع محشر                
گریان و نالان زهرای اطهر

دانلود

***************************

 

8

ای عزداران عزای حضرت پیغمبر است
جبرئیل در این مصیبت خاک ماتم بر سر است
آدم و حوا به جنت دیدگان از خون تر است
حضرت زهرا پریشان تا به صبح محشر است
رحلت ختم رسولان ای محبان خاک غم
خاک غم بر سر کنید هر لحظه با آه و الم
رفته از دار فنا پیشوای دین فخر امم
زین مصیبت شال در گردن ولی داور است
آه و واویلا که امت تا قیامت شد غمین
حضرت زهرا زهجران پدر شد دل حزین
حضرت موسی عزادار عیسی  مریم غمین
سر برهنه هم گریبان چاک پور آزر است
خضر و الیاس و سلیمان بر سر و سینه زنان
یوسف و یعقوب در بیت الحزن شد نوحه خوان
زین مصیبت انبیا خاک عزا بر سر کنان
اولیا گریان همه در ماتم پیغمبر است
کرسی و لوح و قلم در ماتم سلطان دین
هم سما و جنت و افلاک تا عرش برین
قدسی و روحانیون عیسی به چرخ چارمین
زین مصیبت نوح در کشتی به طوفان اندر است
یثرب و بطحا در این غم گشته است ماتم سرا
چون که ناپیدا در آن گشته است ختم انبیا
مرد و زن پیر و جوان هر لحظه با آه و بکا
وا محمد ذکرشان و خاک ماتم بر سر است
بر سر و سینه زنان در این مصیبت مجتبی
جامه ی غم تا به دامان چاک شاه کربلا
زینب و کلثوم پریشانحال در این ماجرا
در عزای جد اطهر دیدگان از خوت تر است
زین عزا «اصلاح پذیر» خاک عزا بر سر نما
نوحه از سوز جگر بنما در این بزم عزا
در عزای پیشوای دین رسوا دو سرا
او شفیع مسلمین از امر حق در محشر است 

                                       دانلود

 

*******************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها: متن نوحه و واحد بوشهری اربعین , دانلود نوحه و واحد بوشهری اربعین , متن نوحه و واحد بوشهری
[ شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤ ] [ ۳:۱٢ ‎ق.ظ ] [ کلات ]

گشته وارد کربلا زینب حزین
با دو چشمان تر با دل غمگین
آخ واویلا آمد اربعین  
صد واویلا آمد اربعین
آمد از شام غم زینب مضطر
تا بگیر در بغل قبر برادر
آخ واویلا آمد اربعین  
صد واویلا آمد اربعین
آمد از شما غم عابد بیمار
تا بگیر در بغل قبر برادر
آخ واویلا آمد اربعین  
صد واویلا آمد اربعین
آمد از شام غم عروس ناشاد
تا بگیرد در بغل مرقد داماد
آخ واویلا آمد اربعین  
صد واویلا آمد اربعین
آمد از شام غم لیلای مضطر
تا بگیرد در بغل مرقد اکبر
آخ واویلا آمد اربعین  
صد واویلا آمد اربعین

                                      دانلود


موضوعات مرتبط: ()

برچسب‌ها: متن نوحه و واحد بوشهری , متن نوحه و واحد بوشهری اربعین , دانلود نوحه و واحد بوشهری اربعین
[ چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٤ ] [ ۳:۱۱ ‎ق.ظ ] [ کلات ]

.: Weblog Themes By kalat :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت معرفی روستای کلات طراحی شده است. نام این روستا در زبان فارسی به صورت Kalat نوشته و خوانده می شود ولی در بین افرادی که به لهجه دشتیاتی تکلم دارند به دلیل تبدیل تمام حروف فتحه دار به کسره به صورت Kelat خوانده می شود.
امکانات وب

دانلود سینه زنی بوشهری روستای کلات (تصویری)

متن نوحه و واحد بوشهری

شروه
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

RSS Feed